би өөрчилж миний Ocado хүргэх оролт

Хөндлөн Хуваарилалт Схем боломжийг бидэнд олгодог тодорхойлох, авьяас чадвар, дайчлан тэднийг гүн нь янз бүрийн үйл ажиллагаа, нь хурдан зам, сайхан байдлаар," гэж Pek Эрүү Siong, дэд ерөнхийлөгч, зочид буудлын үйл ажиллагаа, Марина Бэй Сандс. би өөрчилж миний ocado хүргэх оролт.